Skip to main content

Clients registration

Clients registration

Clients

Условия за ползване на

“SMARTCAST.BG“

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ” ЕООД, наричано по-долу "SMARTCAST.BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.


„СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202901013 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рикардо Вакарини 10А, имейл адрес: yordan@smartcast.bg, телефон: +359878777785.


„СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 437642.


Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.


Настоящият документ съдържа информация за дейността на „SMARTCAST.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "SMARTCAST.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.


Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „SMARTCAST.BG”.


С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и SMARTCAST.BG договор. Обработването на личните данни е уредено в настоящите общи условия и политиката за защита на личните данни.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:


Сайт - http://www.smartcast.bg и всички негови подстраници.

Потребител - Потребителите на Сайта не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Те целят извличане на печалба от предлаганите от тях услуги на Сайта. Потребителите на Сайта не се ползват от специфичните права за потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите, в това число отказ от договор и замяна, рекламации, онлайн решаване на спорове и др. В отношенията с Потребителите на Сайта се прилага общото българско законодателство - Търговски закон, Закон за задълженията и договорите и др.

Потребителски профил/ профил на Потребител – създаден от “SMARTCAST.BG” профил на Потребител, чрез който Потребителят предлага услугите си на Посетителите на Сайта. Потребителите нямат потребителско име или парола.

Посетител – всяко лице, което, след като е отправило заявка до “SMARTCAST.BG”, е получило Клиентско име и парола и е създало Клиентски профил с правото да разглежда профили на Потребители. Посетителите не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Те търсят да наемат Потребителите на Сайта с цел упражняване на търговска дейност.

Клиентски профил – профил на Посетителите на Сайта, чрез който Посетителите могат да разглеждат профилите на Потребителите. Посетителите имат Клиентско име и парола.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “SMARTCAST.BG” услуги.

Чл. 2. На Сайта “SMARTCAST.BG” създава профили на Потребителите, чрез които те предлагат своите услуги на Посетителите на Сайта.

(2) Всеки Потребител се съгласява предварително с публикуването на профила му на сайта и декларира, че разбира, че личните му данни са публично достъпни.

Чл. 3. Профилът на Потребителите се изработва по заявка на Потребителя изцяло по преценка на “SMARTCAST.BG” . “SMARTCAST.BG” определя структурата, съдържанието и оформлението на профила.

Чл. 4. Всички промени по профила на Потребителите се извършват от “SMARTCAST.BG” след заявка.

Чл. 5. “SMARTCAST.BG” има правото по своя преценка да откаже да създаде профил или да направи промяна в съществуващ профил, когато информацията за създаване или промяна на профила, в това число, но не само:

1. Противоречи на добрите нрави

2. Предоставените снимки към профила не отговарят на изискванията на “SMARTCAST.BG

Чл. 6. Когато се създава Потребителски профил на лице под 16 години, се изисква изричното съгласие на родителя или настойника.

Чл. 7. Посетителите ползват Сайта безплатно.

Чл. 8. “SMARTCAST.BG” има правото по своя преценка да откаже да създаде Клиентски профил, когато предоставеният материал за качване противоречи на добрите нрави или не отговаря на необходимата професионална визия.

 

ЗАЯВКА

Чл. 9. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „SMARTCAST.BG”, за да подадат заявка за регистрация на Сайта

(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „SMARTCAST.BG”.

(3) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на сайта.

Чл. 10. (1) “SMARTCAST.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(2) “SMARTCAST.BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “SMARTCAST.BG”;

3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “SMARTCAST.BG”.

ЦЕНИ

Чл. 11. Чл. 5. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „SMARTCAST.BG” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на услугите включват ДДС.

 

Чл. 12. „SMARTCAST.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13. (1) „SMARTCAST.BG” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „SMARTCAST.BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

(3) "SMARTCAST.BG" си запазва правото да предоставя безвъзмездни годишни абонаменти на Потребители по своя преценка с цел популяризиране дейноста на платформата.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез банков превод, кредитна или дебитна карта, PayPal, EasyPay и в брой.


Чл. 15. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.


Чл. 16. „SMARTCAST.BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „SMARTCAST.BG”.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 17. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „SMARTCAST.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „SMARTCAST.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „SMARTCAST.BG”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „SMARTCAST.BG”, „SMARTCAST.BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „SMARTCAST.BG”.

 

Чл. 18. „SMARTCAST.BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „SMARTCAST.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „SMARTCAST.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. „SMARTCAST.BG” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл. 20. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „SMARTCAST.BG” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл. 21. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

(2) “SMARTCAST.BG не дължи връщане на заплатената цена, в случай че Потребителят отправи предизвестие за прекратяване на договора.

 

Чл. 22. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 23. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) „SMARTCAST.BG” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „SMARTCAST.BG” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Регистрация и идентификация

 

„SMARTCAST.BG” идентифицира Посетителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

„SMARTCAST.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва име и фамилия, дата на раждане, ръст, размер дрехи, цвят на очите и косата, номер на обувките, имейл и телефон

 

„SMARTCAST.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „SMARTCAST.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

“SMARTCAST.BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

 

Посетителите на Сайта създават Клиентски профил.

„SMARTCAST.BG” има право да събира и използва информация относно Посетителите с цел създаването на Клиентски профил и предоставяне на достъп до профилите на Потребителите съгласно настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва имена, телефон и имейл.

 

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

Политика за обработване на лични данни

Информация за администратора на лични данни:

СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202901013, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рикардо Вакарини 10А, Тел: 0878777785; e-mail: yordan@smartcast.bg;

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;

 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.


Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;

 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договорр;

 • изготвяне на предложение за сключване на договор;

 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

 • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;

 • изготвяне на потребителски профил;

 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

 

Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 

 • лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер, пол, възрастова група;

 • данни за идентификация - трите имена;

 • Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;

 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

 

Друга информация като :

 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;

 • размер на дрехи, номер на обувки, цвят коса, цвят очи, ръст

 

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

 

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 

 • Регистрираните на Сайта Посетители с Клиентски профил, както и всички останали лица, които посещават Сайта;

 • пощенски оператори и куриерски фирми;

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

 

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание


Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),

 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

 

Предоставяне на данни на 3-ти лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ


Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответноте съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги;


Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай.


Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.


Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

 

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговаряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка на администратора

 • целите на обработването;

 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,

 • включително получателите в трети държави или международни организации;

 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност;

Защо ползваме бисквитки?

Нашият сайт използва бисквитки, за да можем да предоставяме нашите услуги и да изпълняваме задълженията си по договорите с клиенти. Без тях функционалността на сайта би била ограничена или невъзможна.

Какво правят бисквитките на този сайт?

Бисквитките на сайта установяват сесия с всеки потребител. Чрез бисквитките се установява дали потребителят е оторизиран, дали е добавил профил в любими и какви действия е извършил (например потвърждение бутона за използване на бисквитките).

Какви данни се събират чрез бисквитките?

Чрез бисквитките събираме информация за потребителите на сайта и създаваме потребителките профили.

Отделно от това системата може да бъде настроена да пази архив на потребителската посещаемост, а именно IP адрес и насочващ сайт.

Бисквитките могат да бъдат и шифровани.

We are at your side 24/7 in choosing the most suitable artists for your projects.

Join the smartcast.bg customer network for free and register your business today!

Fill out the form and send us your inquiry!

CAPTCHA